Privaatsuspoliitika

MTÜ Kalevi Ujumiskool

MTÜ Kalevi Ujumiskool on pühendunud teie eraelu puutumatuse kaitsmisele ja austamisele. Palun lugege see privaatsusteatis hoolikalt läbi, et mõistaksite, miks ja kuidas me teilt andmeid kogume ja neid töötleme. Palume teil tähele panna, et käesolev privaatsusteatis käsitleb üksnes õpilase Kalevi Ujumiskooli registreerimisel sisestavate andmete töötlemist.

Kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas me kaitseme teie eraelu puutumatust, kirjutage meile e-posti teel aadressil info@ujumiskool.ee.

Kasutame teie andmeid mitmel moel – andmete töötlemise täpne kord oleneb andmete sisust. Alltoodud tabelites on kirjeldatud üksikasjalikult seda, mida ja miks me teie andmetega teeme.

Lapsevanema ja lapse nimi ning kontaktandmed

Kuidas me neid andmeid kasutame?Miks?
Teile arvete genereerimiseks

Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 10 (kümme) aastat lepingu lõpetamise kuupäevast.

See on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks. Ilma teie nime ja kontaktandmeid kasutamata oleks arvete saatmine ja tasumine keeruline.
Teile teenuse kohta tekstisõnumite, e-kirjade või teadete saatmiseks meie rakenduste kaudu, näiteks teave treeningaegade muudatustest või ürituste toimumisest

Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 1 (üks) aasta lepingu lõpetamise kuupäevast.

See on vajalik teid treeningutega seotud küsimustes kursis hoidmiseks.
Teile e-posti teel, tekstisõnumitena või posti teel teabe saatmiseks meie uute toodete ja teenuste kohta

Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 2 (kaks) aastat lepingu lõpetamise kuupäevast.

Selleks, et teid kursis hoida.
Lapsevanema ja lapse elukohajärgne linn, sugu ja sünnikuupäev
Teie tegeliku vanuse tuvastamiseks

Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 3 (kolm) aastat lepingu lõpetamise kuupäevast.

Selleks, et saaksime õpilased paigutada korrektsetesse rühmadesse ja avastada apsakaid.
Sihtrühmade segmentimisstrateegia jaoks

Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 2 (kaks) aastat lepingu lõpetamise kuupäevast.

Selleks, et vastata paremini teie huvidele.
Teie makseandmed
Maksete vastuvõtmiseks ja tagasimaksete tegemiseks

Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 10 (kümme) aastat lepingu lõpetamise kuupäevast.

See on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks.
Pettuste ärahoidmiseks ja avastamiseks

Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 3 (kolm) aastat teie viimasest kontole sisselogimisest või mitte kauem kui 10 (kümme) aastat lepingu lõpetamise kuupäevast.

Teie või MTÜ Kalevi Ujumiskooli vastu sooritatud pettuste ärahoidmiseks ja avastamiseks.
Meievaheline suhtlus
See, mida olete meile öelnud, näiteks telefoni või e-posti teel.
Klienditeeninduse ja -toe pakkumiseks

Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 3 (kolm) aastat lepingu lõpetamise kuupäevast.

See on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks, sest teame, et ootate meilt vaid parimat teenindust.
Google’i või Facebooki kontoga sisselogimise käigus kogutud andmed
Teile meie Sportlyzeri rakendusse sisselogimise võimaldamiseks

Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 3 (kolm) aastat lepingu lõpetamise kuupäevast.

See võimaldab meil muuta teile meie Sportlyzeri rakenduse kasutamise lihtsamaks.

Soovime siiralt teie usalduse võita ja seda hoida, mistõttu jagame teie isikuandmeid ainult juhul, kui see on vajalik.

Võime teie andmeid jagada järgmiste kolmandate isikutegakui see on vajalik teile meie teenuste pakkumiseks, nagu on sätestatud selles avalduses.

 • Meie klubi kaudu tehtud ostudega seotud rahalisi tehinguid võivad töödelda meie makseteenusepakkujad. Jagame teie tehingute andmeid oma makseteenusepakkujatega vaid määral, mil see on vajalik teie maksete, tagasimaksete ja kaebuste haldamiseks.

Lisaks nimetatud juhule võime teie isikuandmeid edastada kolmandatele isikutele ka juhul, kui see on vajalik meie juriidiliste kohustuste täitmiseks või teie või teiste isikute eluliste huvide kaitsmiseks.

Selles osas nimetatud kolmandad isikud võivad asuda ka väljaspool Eesti Vabariiki, Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda. Teie isikuandmete edastamisel sellistele isikutele võtame kõik vajalikud õiguslikud meetmed, et tagada teie eraelu puutumatuse õiguse nõuetekohane kaitsmine.

Mõnikord ei ole meil võimalik nimetada kindlat perioodi, mille vältel teie isikuandmeid säilitame. Näiteks juurdepääsuandmeid säilitatakse seni, kuni see on konkreetsel eesmärgil vajalik. Meil on õigus säilitada teie isikuandmeid, kui see on vajalik meile siduvate juriidiliste kohustuste täitmiseks või teie või teiste isikute eluliste huvide kaitsmiseks.

Saadame teile e-posti teel või tekstisõnumitena sõnumeid, et hoida teid kursis meie tegemistega ja treeningutega ning harvemal juhul aidata teil näha ja leida meie klubi tooteid.

Kalevi Ujumiskoolilt sõnumite saamisest on võimalik igal ajal loobuda. Selleks võtke ühendust meiega info@ujumiskool.ee.

Sõnumite saamisest loobumisel saadetakse teile endiselt arveid.

Selles teatise osas anname teile ülevaate teie andmekaitseseadustest tulenevatest õigustest. Kuna mõned nendest õigustest on keerukad, kirjeldame selles teatises ainult nende põhiaspekte. Oma õigustest täieliku ülevaate saamiseks soovitame teil tutvuda asjakohaste õigusaktidega ja järelevalveasutuste suunistega.

Isikuandmetega seoses on teil järgmised õigused:

 • õigus tutvuda isikuandmetega, mida me teie kohta säilitame;
 • õigus nõuda meilt teie kohta säilitatavate andmete parandamist, kui need sisaldavad vigu (üldjuhul saate seda tõenäoliselt teha ise Sportlyzeri rakendusega või Sportlyzeri veebilehel);
 • õigus paluda meil teie kohta säilitatavad andmed kustutada;
 • õigus piirata teie andmete töötlemist;
 • õigus esitada vastuväiteid teie andmete töötlemise kohta;
 • õigus andmete ülekandmisele;
 • õigus esitada järelevalveasutusele kaebus;
 • õigus võtta nõusolek tagasi.

Kui soovite oma õigusi kasutada, kaebuse esitada või kui teil on lihtsalt küsimusi, võtke meiega ühendust meili teel aadressil info@ujumiskool.ee.

 1. Õigus tutvuda enda andmetega. Teil on õigus saada kinnitust, kas me töötleme teie isikuandmeid või mitte ning nende töötlemise korral tutvuda vastavate isikuandmetega ja saada teatud lisateavet. Nimetatud lisateabe alla kuulub teave töötlemise eesmärkide, vastavate isikuandmete liikide ja andmete saajate kohta. Kui see ei mõjuta teiste isikute õigusi ja vabadusi, esitame teile teie isikuandmete koopia.
 2. Õigus nõuda enda andmete parandamist. Teil on õigus nõuda enda isikuandmete parandamist, kui need sisaldavad vigu, ning arvestades andmete töötlemise eesmärke, nõuda enda mittetäielike isikuandmete täiendamist.
 3. Teatud juhtudel on teil õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist. See õigus kehtib näiteks juhul, kui: (i) vastavad isikuandmed ei ole enam vajalikud nende kogumise või töötlemise eesmärkide saavutamiseks; (ii) te võtate oma nõusoleku tagasi ja andmete töötlemiseks ei ole enam ühtki teist õiguslikku alust; (iii) te esitate kehtiva andmekaitseseaduse eeskirjade alusel vastuväite oma andmete töötlemisele; (iv) andmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil; või (v) teie isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult. Siiski esineb ka juhte, mil te ei saa seda õigust kasutada. Selliste erandite hulku kuuluvad juhud, mil teie andmete töötlemine on vajalik, näiteks: (i) sõna- ja teabevabaduse õiguse kasutamiseks; (ii) meie juriidiliste kohustuste täitmiseks; või (iii) õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.
 4. Teatud juhtudel on teil õigus piirata enda andmete töötlemist. See õigus kehtib näiteks juhul, kui: (i) te vaidlustate oma isikuandmete õigsuse; (ii) teie andmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid te ei ole nende kustutamisega nõus; (iii) meil ei ole teie isikuandmeid enam vaja nende töötlemise eesmärkide saavutamiseks, kuid te vajate neid õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks; või (iv) te olete esitanud avaliku või õigustatud huvi alusel vastuväite enda andmete töötlemise kohta, kuni selle vastuväite õigsust kontrollitakse. Nimetatud alustel andmete töötlemise piiramise ajal on meil õigus jätkata teie isikuandmete säilitamist. Ka sellisel juhul aga töötleme teie andmeid ainult: (i) teie nõusolekul; (ii) õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks; (iii) teise füüsilise või juriidilise isiku õiguste kaitsmiseks; või (iv) kui seda õigustavad olulised avalikud huvid.
 5. Teil on õigus esitada vastuväiteid teie isikuandmete meiepoolse töötlemise kohta teie konkreetse olukorraga seotud põhjustel, kui selline andmete töötlemine toimub avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või meie või kolmanda isiku õigustatud huvide kaitsmiseks. Sellise vastuväite esitamise korral lõpetame teie isikuandmete töötlemise, kui me ei suuda tõestada, et andmete töötlemine toimub mõjuvatel õigustatud põhjustel, mis kaaluvad üles teie huvid, õigused ja vabadused, või õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.
 6. Teil on õigus esitada vastuväiteid teie isikuandmete meiepoolse otseturunduse eesmärgil töötlemise kohta (sealhulgas profiilianalüüs otseturunduse eesmärgil). Sellise vastuväite esitamise korral lõpetame teie isikuandmete töötlemise nimetatud eesmärgil.
 7. Teil on õigus esitada vastuväiteid teie isikuandmete meiepoolse teadus- või ajaloouuringute või statistilisel eesmärgil töötlemise kohta. Sellise vastuväite esitamise korral lõpetame teie isikuandmete töötlemise, kui see ei ole vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks.
 8. Õigus andmete ülekandmisele. Kui teie isikuandmete meiepoolse töötlemise seaduslik alus on:
  • teie nõusolek; või
  • lepingu täitmine või teie palutud toimingute tegemine enne lepingu sõlmimist, on teil õigus saada meilt oma isikuandmeid struktureeritud, üldkasutataval ja masinloetaval kujul. See õigus ei kehti aga juhul, kui see kahjustaks teiste õigusi ja vabadusi.
 9. Kui te leiate, et teie isikuandmete meiepoolne töötlemine rikub andmekaitseseadusi, on teil seaduslik õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile, aadressil Väike-Ameerika 19, www.aki.ee.
 10. Kui teie isikuandmete meiepoolseks töötlemiseks annab seadusliku aluse teie nõusolek, on teil igal ajal õigus oma nõusolek tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist toimunud andmete töötlemise seaduslikkust.

Nagu enamik veebisaite, kasutame ka meie küpsiseid. Küpsised on väiksemahulised andmefailid, mis aitavad meil pakkuda kiiremat ja turvalisemat veebilehitsemiskogemust. Külastades või kasutades meie veebisaite, teenuseid, rakendusi, tööriistu või vahetades meiega sõnumeid, võime meie ja meie volitatud teenusepakkujad kasutada küpsiseid parema, kiirema ja turvalisema kasutajakogemuse eesmärgil.

Üldjuhul ei sisalda küpsised kasutaja isiku tuvastamist võimaldavat teavet, kuid meie töödeldavad isikuandmed võivad olla seotud küpsistega kogutud ja salvestatava teabega.

Kolm võimalust küpsiste haldamiseks:

Me võime seda teatist aeg-ajalt muuta, et see kajastaks õigesti teie andmete meiepoolset töötlemist.

Oluliste muudatuste tegemisel teavitame teid sellest oma veebilehe kaudu või mõnel muul viisil, näiteks e-posti teel, et teil oleks võimalik muudatustega tutvuda enne, kui jätkate meie teenuste kasutamist.

Oleme alati huvitatud oma klientide tagasisidest (eriti, kui tunnete, et oleme teid alt vedanud või saaksime midagi paremini teha).

Kui:

 • teil on küsimusi või kommentaare selle teatise kohta;
 • te soovite, et me lõpetaks teie andmete kasutamise;
 • te soovite kasutada eespool kirjeldatud õigusi või kui teil on kaebusi, võtke meiega julgelt ühendust.

Meie e-posti aadress on info@ujumiskool.ee